REJESTRACJE MEDYCZNE

Prowadzenie placówki medycznej wymaga spełnienia szeregu warunków formalnych. Jednymi z nich są obowiązki rejestracyjne – w szczególności związanymi z rejestracją podmiotu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oferta rejestracji medycznych:

Co uzyskasz?

  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Fachowe wsparcie merytoryczne
  • Spełnienie koniecznych wymagań rejestrowych
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej

Co zawiera oferta?

  • ustalenie czy placówka spełnia wymagania, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012.739), potwierdzonego przez postanowienie właściwej ze względu na miejsce wykonywania świadczeń Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej,
  • ustalenie czy placówka spełnia wymagania w zakresie stosowania wyrobów odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657);
  • ustalenie  w zakresie posiadania od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2011.293.1729),
  • ustalenie czy placówka spełnia wymagania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do udzielania odpowiednich świadczeń,
  • ustalenie czy jednostko może zostać wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej

Jak działamy?

Cena:

Ustalamy ją zawsze ryczałtowo na początku, po określeniu przedmiotu rejestracji. Celem zapoznania się ze szczegółową ofertą prosimy o kontakt.